Όροι Χρήσεως


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του παρόντος Ιστοτόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας [Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον Νόμο 2774/1999, και του ευρωπαϊκού δικαίου: Οδηγία 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, Γενικός Κανονισμός προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) που ισχύει από 25-5-2018]. Σε κάθε περίπτωση ο παρών Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημερώσεως των επισκεπτών και μέσα στο υφιστάμενο ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. H επίσκεψη του παρόντος Ιστοτόπου συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο παρών Ιστότοπος προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσεως, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη των σελίδων του μόνο εφ’όσον τους αποδέχoνται πλήρως. Η περαιτέρω επίσκεψη συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.
Οι επισκέπτες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις ιστοσελίδες του παρόντος Ιστοτόπου ο οποίος δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τυχόν τρίτους παροχείς υπηρεσιών που ενδεχομένως διαφημίζονται στον Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.
Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των τυχόν παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Στεφάνου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πωλήσεως, αντιγραφής, τροποποιήσεως, αναπαραγωγής, αναδημοσιεύσεως ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απάλειψη της ένδειξης προελεύσεώς τους, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική αξίωση. Οι επισκέπτες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου.
Δεδομένης της φύσεως και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο παρών Ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστούν οι επισκέπτες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου αυτού στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία.
Ο παρών Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες και σε καμία περίπτωση ο παρών Ιστότοπος.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προσαρμοσθούν σε οποιαδήποτε προτροπή τρίτου προς επιχείρηση ή παράλειψη συγκεκριμένης πράξεως. Ο παρών Ιστότοπος αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.
Ο παρών Ιστότοπος δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή ενδεχόμενων διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψή τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απ’ευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακεραία την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο παρών Ιστότοπος σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει ή ό,τι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ του παρόντος Ιστοτόπου και των επισκεπτών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπ’όψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 

Χρήση cookies


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του παρόντος Ιστοτόπου και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε το παρόντα Ιστότοπο. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ’αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του παρόντος Ιστοτόπου. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται αυτά να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.
Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies.
Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή σας. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας, όταν ξανανοίξετε τον πλοηγό σας ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή σας να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.
Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο τον χρήστη.
Ο παρών Ιστότοπος είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:
(α) Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για την βελτίωση του περιεχομένου και των σελίδων του καθώς και για την στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης.
Με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη. Απλώς παρέχονται ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν να γίνει κατανοητό ποιά σημεία της Ιστοτόπου ενδιαφέρουν τους επισκέπτες, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους. Χρησιμοποιούνται επίσης αυτά τα cookies προκειμένου να τίθενται υπό δοκιμή διαφορετικά σχέδια και χαρακτηριστικά για του παρόντος Ιστοτόπου.
(β) Για λόγους marketing ώστε να μετράται η αποτελεσματικότητα τυχόν διαφημίσεων του Ιστοτόπου, το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις σελίδες αυτού.
(γ) Δυνατότητα παρουσίασης και λειτουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων (banners).
Τα διαφημιστικά cookies βοηθούν στην επιλογή διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Βοηθούν, επίσης, ώστε να μην επιτρέπουν στις ίδιες διαφημίσεις να επαναπροβάλλονται συνεχώς στους επισκέπτες.
(δ) Cookies κοινωνικής δικτύωσης.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά συνήθως οι επισκέπτες μπορούν να ρυθμίζουν το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνούνται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν οι επισκέπτες απενεργοποιήσουν την λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.
Σημειώνεται ότι :
Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πλοηγών ίντερνετ.